WEBER.tec Superflex 100 30kg

Dostępność: 0
Wysyłka w: od 1 - 10 dni
Cena: 428,90 zł 428.90
ilość szt
Zyskujesz 8 pkt [?]
dodaj do przechowalni

Opis

Opis produktu

weber.tec Supeflex 100 jest elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia ""mocno agresywne"". Wiąże na skutek reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporna na deszcz

Najważniejsze właściwości produktu

 • elastyczny, mostkuje rysy
 • o wysokiej zawartości części stałych - 85 %
 • przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników
 • dobra przyczepność do podłoża
 • odporny na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne
 • wiąże w wyniku reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporny na deszcz

Zastosowanie produktu

Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:

 • ścian fundamentowych,
 • płyt fundamentowych,
 • ścian piwnic,
 • stropów garaży podziemnych, w tym tzw. dachów odwróconych i dachów zielonych.

Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):

 • w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
 • na balkonach,
 • na tarasach.

Do punktowego lub całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS), styroduru (XPS), wełny mineralnej jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo).

Zużycie

Zużycie weber.tec Superflex 100 wynosod 3,5 do 4,7 kg/m2

obciążenie wilgocią/wodą zastosowanie aplikacja grubość warstwy po wyschnięciu w mm zużycie w kg/m2
obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową fundamenty w dwóch procesach roboczych 3 3,5
obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia balkony, tarasy, pomieszczenia mokre w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca na krawędziach 3 3,5
obciążenie zalegającą wodą opadową fundamenty  w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca 4 4,7
obciążenie wodą pod ciśnieniem fundamenty w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca 4 4,7
 

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć mleczko cementowe. Stare powłoki smołowe bezwzględnie usunąć. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworów lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. nakładane na zimno lub gorąco nadają się, jako podłoże, o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji z weber.tec Superflex 100. Miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się, jako podłoże pod weber.tec Superflex 100.

weber.tec Superflex 100 można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia.

Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża. 

Gruntowanie Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem weber.tec 901, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część weber.tec 901 na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić szczotką lub pędzlem. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża mające tendencję do łuszczenia się), należy zagruntować preparatem weber.prim 801. Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu warstwy gruntującej. Uwaga: należy zapoznać się z kartą techniczną preparatów do gruntowania weber.tec 901 oraz weber.prim 801.

Przygotowanie produktu

Składniki są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do masy podstawowej dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym, aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiał należy zużyć w ciągu 1-2 godzin.

Warunki podczas stosowania i wiązania

- temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC,
- temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºC,

Czas pełnego związania powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 3 dni. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki.
 

Wskazówki wykonawcze

Szpachlowanie wypełniające (drapane)

Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych pustaków, kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego (szpachlowania drapanego) z masy weber.tec Superflex 100. Warstwa szpachlowania zamykającego (drapanego) musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy (wykonywanie właściwej powłoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementów drobnowymiarowych spoiny o szerokości nieprzekraczającej 5 mm mogą być wypełnione materiałem weber.tec Superflex 100. Puste spoiny o szerokości powyżej 5 mm jak również wyłomy czy większe ubytki należy uzupełnić (naprawić) odpowiednią zaprawą, np. szpachlówką uszczelniającą weber.tec 933. Na powierzchni porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) należy wykonać cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykające z zaprawy cementowej.

Hydroizolacje powierzchni pionowych (ścian)

weber.tec Superflex 100 nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym) zatopić wkładkę zbrojącą np. siatkę z włókna nr 2. weber.tec Superflex 100 osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopów fundamentowych czy zatrzymania pracy pomp obniżających poziom wody gruntowej. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać stwardniałą gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić powłokę hydroizolacyjną, jeżeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.

Hydroizolacje powierzchni poziomych (płyt dennych)

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej weber.tec Superflex 100 nakładać na przygotowane i zagruntowane podłoże w dwóch procesach roboczych w postaci równomiernej i nie zawierającej porów powłoki uszczelniającej. Na w pełni związanej warstwie hydroizolacji jako warstwę ochronną i poślizgową układa się w dwie warstwy folii PE, a następnie wykonuje się jastrych ochronny (pływający lub na warstwie poślizgowej). W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolację należy wykonywać pod właściwą płytą denną, układając weber.tec Superflex 100 na konstrukcyjnym betonie podkładowym klasy np. C20/25 wg PN-EN 206 (dawna klasa B25), jeżeli to konieczne odpowiednio zwymiarowanym i zazbrojonym. W przypadku wykonywania hydroizolacji międzywarstwowej na balkonach czy tarasach wysokość wywinięcia hydroizolacji z weber.tec Superflex 100 musi być skorelowana z grubością warstw konstrukcji (wywinięcie maksymalnie do górnego poziomu jastrychu dociskowego). W narożach i na krawędziach w warstwie nakładanej w drugiej operacji roboczej zatopić wkładkę zbrojącą np. siatkę z włókna nr 2. Jako warstwę ochronną stosować np. dwie warstwy folii PE. Strefę rozbryzgów (przynajmniej 15 cm powyżej powierzchni jastrychu) zabezpieczyć wcześniej elastycznym szlamem np. weber.tec Superflex D 2, łączonym z weber.tec Superflex 100 na zakład (materiał bitumiczny na mineralny).

Kontrola wykonanej powłoki hydroizolacyjnej

 • Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez określenie zużycia materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości świeżo nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, należy wykonać w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni.
 • Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce referencyjnej poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna wykonywana jest na identycznym podłożu i w identycznych warunkach jak właściwe uszczelnienie. Należy ją przechowywać w wykopie.
 • Zaleca się dokumentować wyniki kontroli grubości nakładanej warstwy.

Uszczelnianie dylatacji

Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując systemowe taśmy weber.tec Superflex B 400 lub weber.tec Superflex B 240 (należy zapoznać się z kartami technicznymi stosowanych taśm). Są one wklejane na weber.tec Superflex 100, a w przypadku wody pod ciśnieniem na żywicę weber.tec 827 S i później łączone z izolacją powierzchniową.

Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego

Konstrukcja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi być odpowiednio zaprojektowana. Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje się za pomocą weber.tec Superflex 100, nakładanego pasem o szerokości ok. 50 cm w dwóch przejściach z wkładką zbrojącą w postaci siatki z włókna nr 2. Grubość wyschniętej warstwy weber.tec Superflex 100 powinna wynosić 4 mm. Uszczelnienie styku ściana-płyta następuje poprzez nałożenie pasa masy weber.tec Superflex 100, przy czym szerokość pasa hydroizolacji zarówno na płycie (odsadzka, czoło) jak i ścianie nie powinna być mniejsza niż 15 cm.

Uszczelnianie przejść rurowych.

Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią wykonać w postaci wyoblenia. Uszczelnienie przeciwko wodzie pod ciśnieniem należy wykonywać wyłącznie za pomocą kołnierzy zaciskowych. Przy obciążeniu wodą niewywierającą ciśnienia powłokę z masy weber.tec Superflex 100 wraz z zatopioną wkładką zbrojącą - siatką z włókna nr 2 nałożyć na kołnierz konstrukcji rurowej. W przypadku obciążenia wodą zalecamy stosowanie kołnierzy uszczelniających z manszetą uszczelniającą (mocowana fabrycznie do kołnierza stałego), którą należy wtopić w hydroizolację z weber.tec Superflex 100.

Warstwy ochronne/drenujące.

Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej można stosować dedykowane temu zastosowaniu specjalne płyty ochronno-drenujące. Nadają się one do stosowania w przypadku obciążenia zarówno wilgocią jak i wodą. Do wykonywania warstw ochronnych można także stosować polistyren ekstrudowany - styrodur (XPS) oraz polistyren ekspandowany – styropian (EPS). Należy wykluczyć powstawania punktowych lub liniowych obciążeń powłoki wodochronnej. Płyty faliste i jednowarstwowe membrany kubełkowe nie nadają się do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku stosowania płyt ze styropianu/styroduru jako warstwy ochronnej przy zasypywaniu wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby ich ewentualne przemieszczenia nie uszkodziły hydroizolacji.

Warstwy termoizolacyjno-ochronne.

Termoizolacja w gruncie może być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne, agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. Do tego celu doskonale nadają się płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Cechują się odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi, odpornością na wodę oraz kwasy humusowe. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty termoizolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie faset. W przypadku stosowania prefabrykowanych wyobleń muszą one być stabilnie oparte na płycie, nie na fasecie. Do wyżej opisanego klejenia punktowego płyt termoizolacyjnych potrzeba około 2 kg weber.tec Superflex 100 na 1 m2. W przypadku obciążenia wodą płyty przykleja się całopowierzchniowo za pomocą masy weber.tec Superflex 100. Boczne powierzchnie płyt przeszpachlować masą weber.tec Superflex 100. W strefie cokołowej mocować punktowo płyty termoizolacyjne za pomocą weber.tec Superflex 100. Powyżej gruntu mocować dodatkowo płyty za pomocą kołków (dybli) z tworzywa sztucznego i wykonać warstwę zbrojącą i cienkowarstwową wyprawę tynkarską.

Czyszczenie narzędzi.

Narzędzia czyścić wodą przed związaniem masy, po związaniu– rozpuszczalnikiem - weber.sys 992.

Dane techniczne

Objętość 0,0350

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl